Biele logo Apartmán Milbach

Informácie o spravovaní a ochrane vašich osobných údajov

🏠 DomovZásady ochrany osobných údajov

V súlade s právnymi predpismi Vám prinášame podmienky Ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľom Apartmánu Milbach a webovej stránky apartmanmilbach.sk je:

 • Ing. Marek Schmol
 • Mlynica 203, 05991, Mlynica, Slovenská republika
 • IČO: 54 408 610
 • DIČ: 1077720710

Prehlasujeme, že vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi, konkrétne v súlade s NARIADENÍM EUROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“).

Aké údaje spracovávame

Na našej webstránke máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom formulárov – kontaktného a rezervačného formulára. Súčasťou každého formulára je aj zaklikávacia položka, ktorou nám udeľujete súhlas na spracovanie vami zadaných údajov na daný konkrétny účel. Informácie, ktoré vypĺňate v našich formulároch zahŕňajú povinné a nepovinné údaje. Bez uvedenia povinných údajov nie je možné konkrétny formulár odoslať a kontaktovať nás. Vyplnením formulára a zaškrnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje v rozsahu uvedenom vo vyplnenom formulári. Konkrétne osobné údaje, ktoré od vás vo formulároch žiadame:

 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa

Ako dlho spracúvame osobné údaje?

Pri spracovaní osobných údajov dodržujeme minimalizáciu doby uchovávania. Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu trvania daného účelu, na ktorý boli spracované. Dobu spracovania pri právnom základe plnenie zmluvy a opatrenia pred uzatvorením zmluvy určujú právne predpisy Slovenskej republiky.

Pri používaní nášho webu apartmanmilbach.sk dochádza k zhromažďovaniu údajov pomocou súborov cookie tretích strán. Cookies tretích strán používame ku zhromažďovaniu štatistických údajov v súhrnnej podobe pomocou analytických nástrojov, ako je Google, Google Analytics, Facebook. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch a informácie o prehliadači, geolokácii, jazykovej lokácii, o čase strávenom v určitej časti nášho webu a pod. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné. Neovládame cookies z webových stránok tretích strán. Tretie strany zodpovedajú za to, ako funguje ich cookies a ako sú spracovávané osobné údaje. Zakázaním týchto cookies nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Ako skontrolovať nastavenie cookies

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Návod, ako zachádzať so súbormi cookies a ako ich odstrániť, nájdete v „Nápovede“ svojho prehliadača.

Za akým účelom spracovávame vaše údaje

Osobné údaje uvedené v kontaktnom a rezervačnom formulári sú spracovávané za účelom spätného kontaktovania, odpovede na vašu správu a dokončenia rezervacie pobytu. Osobné údaje uvedené vo formulári na odber noviniek (newslettra) sú spracovávané za účelom zasielania noviniek a reklamných správ.

Pomocou súborov cookie tretích strán:

 • Získavame údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú
 • Získavame údaje o prehliadači, geolokácii, jazykovej lokácii, o čase strávenom v určitej časti nášho webu a pod.
 • Môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch.

Pre zabezpečenie Vašej aj našej bezpečnosti je objekt vybavený kamerovým informačným systémom monitorujúci priestor prístupný verejnosti.

Účel spracúvania osobných údajov z kamerového systému

Účelom spracúvania osobných údajov je bezpečnosť a ochrana majetku dotknutých osôb a samotných dotknutých osôb, ktoré sa pohybujú v priestoroch prístupných verejnosti.

Camera01: vstup do garáže, vstup do domu ( Apartmánu Milbach***), parkovisko pred obytným domom&nbspč.203.

Camera02: neprístupné verejnosti, súkromná záhrada s oplotenim, snímaný vstup do záhrady s braničkou, časť záhrady, súkromná terasa a vstup z terasy do rodinného domu a vstup zo záhrady do garáže rodinného domu.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje sa zaznamenávajú kamerami na pevné médium umiestnené v rodinnom dome (Apartmánu Milbach***) ,Mlynica 203, s.č. 203, 05991, Mlynica v technickej miestnosti ,ktora ktorá je súčasťou rodinného domu. Záznamové zariadenie z kamerového systému dodržuje minimalizáciu doby uchovávania odo dňa kedy bol záznam získaný.

Celkový počet záznamových zariadení, rozmiestnených v priestoroch prístupných verejnosti je podľa samotného určenia.

Právny základ spracúvaných osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Kamerový systém monitoruje verejný priestor pred rodinným domom a záhradné priestory neprístupné verejnosti.

Prístup k osobným údajom z kamerového systému

Prístup k spracúvaným osobným údajom majú len oprávnené osoby. Oprávnenou osobou v zmysle tejto smernice je prevádzkovateľ Apartmánu Milbach***.

Podmienky spracúvania osobných údajov

Oprávnená osoba musí zabezpečiť, aby kamerový záznam nebol poskytnutý ani sprístupnený iným subjektom ako orgánom činným v trestnom konaní v súlade s ustanovením čl. 15 ods. 4 GDPR. V súlade s týmto ustanovením nie je možné kópiu záznamu poskytnúť ani samotnej dotknutej osobe, pretože právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov v súlade s čl. 15 GDPR nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných dotknutých osôb. Vzhľadom na to, oprávnená osoba má povinnosť, poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informáciu o obmedzení jej práv.

Vaše práva a možnosti

 • Právo odvolať súhlas – V prípade ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať zaslaním podnetu, stačí ak nás budete kontaktovať.
 • Právo na prístup k svojim údajom – Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom prečo spracovávame vaše osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, s kým vaše osobné údaje zdieľame, ako dlho tieto údaje uchovávame, či spracovanie zahŕňa automatizované rozhodovanie, či tieto údaje boli prevedené do tretej krajiny.
 • Právo na opravu -máte právo nás upozorniť, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali a my máme povinnosť nesprávne údaje opraviť.
 • Právo byť zabudnutý – ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
 • Právo na obmedzenie – od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
 • Právo namietať – ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Právo na prenos údajov – Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Ak chcete získať ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov alebo ak máte nejaké otázky, môžete nás kontaktovať mailom na info@apartmanmilbach.sk.

Máte právo podať sťažnosť na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete na www.dataprotection.gov.sk.